Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności
Strony Internetowej DPS w Nowych Bielicach

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dps.nowebielice.ibip.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej nie występują Filmy.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.02.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach spełnia wymagania w 77.%

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Łazowski lazowski@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach

Strony Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach  posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

 ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU

ASPEKT TECHNICZNY

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania
  i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy (ctrl+) i (ctrl-)
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Aplikacje mobilne - brak

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach  znajduje się przy ulicy Parkowej 22  w miejscowości  Nowe Bielice. Główny zespół budynków tj. pałac, budynek kuchni, łącznik i budynek administracyjno-pensjonatowy jest w całości ogrodzony i przylega do pięknego 2 hektarowego zabytkowego parku, w którym rosną tulipanowce, kasztanowce, buki, graby itp. Piękny park jak również zabytkowy budynek pałacowy znajduje się pod stałym nadzorem konserwatora zabytków.  Główny zespół budynków składa się z dwukondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych budynków mieszkalnych. W zespole budynków znajdują się głównie pomieszczenia mieszkalne pensjonariuszy ale również mieści się tam stołówka z zapleczem kuchennym, pion pracownika socjalnego, zaplecze medyczne/gabinet medycznej pomocy doraźnej/ oraz pomieszczenie do rehabilitacji. Do wnętrza budynku głównego prowadzi dziesięć wejść, ponadto wykonane są podjazdy – wejście główne, dwie windy osobowe z podjazdami, wewnętrzna platforma przy schodowa oraz winda towarowa znajdująca się w Dziale Żywienia. W ciągach komunikacyjnych budynków zamontowane są poręcze, które ułatwiają poruszanie się mniej sprawnym mieszkańcom. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. Drugi budynek mieszkalny „Maria” położony jest  na 1,46 Ha działce przyległej do zabytkowego parku z jego lewej strony.  Dom „Maria” nie posiada barier architektonicznych ,prowadzą do niego trzy wejścia w tym dwa główne z podjazdami. Po prawej stronie parku znajduje się budynek pralni oraz budynki gospodarcze – garaż i warsztat. W budynku pralni na pierwszym piętrze znajdują się dwa mieszkania dwupokojowe przeznaczone dla mieszkańców Domu oraz pomieszczenia do terapii zajęciowej . Na parterze zaś usytułowany jest pokój gościnny oraz pomieszczenia socjalne. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szerokość drzwi w całym Domu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodna z wymaganymi normami. W pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnodostępnych nie ma żadnych progów a podłogi wyłożone są materiałami antypoślizgowymi. W każdym budynku mieszkalnym znajduje się oświetlenie awaryjne niezbędne w sytuacji braku energii elektrycznej. W celu ochrony obiektu we wszystkich budynkach zamontowany jest system alarmowo-przeciwpożarowy, monitoring oraz w pokojach mieszkalnych ogólnodostępnych dźwiękowy system przyzywowo-alarmowy. Na terenie obiektu znajdują się trzy centrale systemu alarmowo-przeciwpożarowego i jedna centrala systemu przyzywowo-alarmowego. Centrale te usytuowane są: w pomieszczeniu gabinetu medycznej pomocy doraźnej w budynku zaplecza kuchennego na pierwszym piętrze (obydwa systemy), w budynku pralni (alarmowo-przeciwpożarowy) oraz w Domu „Maria”(alarmowo-przeciwpożarowy). Sekretariat znajduje się w budynku administracyjnym do którego prowadza schody. Przed każdym z budynków znajduje się parking dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sieć telefoniczna na terenie Domu jest wszędzie doprowadzona co umożliwia połączenia pomiędzy wszystkimi pracownikami Domu. Aparaty telefoniczne znajdują się w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

 

 

 

 

Wytworzył:
(2021-03-31)
Udostępnił:
Łazowski Barłomiej
(2021-03-31 14:03:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Łazowski Barłomiej
(2021-03-31 14:05:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki