Przyjęcie nowego mieszkańca

Procedura  dotycząca przyjęcia nowego mieszkańca

w  Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach:

 

•   Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w  Nowych Bielicach  i decyzję ustalającą opłatę za pobyt /szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje art. 61 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej/ wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.        

•    Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach wydaje Starosta Koszaliński.

•  Przyjęcie nowego mieszkańca następuje na podstawie decyzji kierującej oraz decyzji umieszczającej, po wcześniejszym ustaleniu  telefonicznym i pisemnym terminu przyjęcia:

 1. Pracownicy socjalni Domu w Nowych Bielicach zapoznają się  z dokumentacją przekazaną przez PCPR osoby przyjmowanej, po czym pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania tej osoby /jeżeli jest to możliwe/ przed przyjęciem jej do  Domu.
 2. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach nowy mieszkaniec przyjmowany jest przez Dyrektora Domu, pracowników socjalnych oraz kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego na podstawie stosownego skierowania.
 3. Pracownicy zespołu pracy socjalnej informują osobę zainteresowaną lub jej opiekuna prawnego o terminie przyjęcia, o niezbędnych dokumentach wymaganych przy przyjęciu osoby takich jak: dowód osobisty, decyzja ZUS/KRUS lub decyzja ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego lub stałego,  wszelkie dokumenty dotyczące zaciągniętych kredytów, zadłużeń z tego tytułu, jeśli takie istnieją,  odpis skrócony aktu urodzenia, zdjęcia do wyrobienia nowego dowodu  osobistego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumentacja szkolna /opinie psychologiczno - pedagogiczne, świadectwa szkolne, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ dokumentacja medyczna.
 4. W dniu przyjęcia przeprowadzany jest wywiad z osobą przywożącą przyjmowaną osobę (rodzice, przedstawiciel innej jednostki, opiekun) dotyczący zachowań w grupie, umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, sposobu przyjmowania pokarmów, otrzymywanych leków itp.
 5. Po analizie dostępnej dokumentacji i biorąc pod uwagę informacje uzyskane z przeprowadzonego wywiadu, osoba kierowana jest do jednej z Rodzinek.
 6. Nad całością przebiegu procesu adaptacji czuwa cały Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy, a  szczególnie pracownik pierwszego kontaktu, wybrany przez mieszkańca lub ze względu na stan zdrowia mieszkańca wyznaczony na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
 7. Od pierwszego dnia pobytu, nowy mieszkaniec zostaje objęty adaptacyjnym okresem przejściowym, w którym poznaje:
  • Dom i jego otoczenie,
  • współmieszkańców i pracowników,
  • ofertę usług świadczonych przez Dom, 
  • regulamin i przepisy obowiązujące w Domu,
  • pracownika pierwszego kontaktu.
 8. W ciągu najbliższych dni osoba konsultowana jest przez lekarza pierwszego kontaktu i lekarza psychiatrę.
 9. Pracownik pierwszego kontaktu zbiera też dokładne informacje dotyczące obserwacji poczynionych przez osoby mające w tym okresie bezpośredni kontakt z mieszkańcem.
 10. Jeżeli osoba posiada aktualne orzeczenie o nauczaniu, rodzic lub opiekun prawny informowany jest o konieczności wystąpienia z pismem do Starosty o zabezpieczenie miejsca w placówce kształcenia specjalnego.
 11. Na najbliższym posiedzeniu Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy  ustala indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Po upływie okresu przejściowego /do sześciu miesięcy/ Zespół dokonuje oceny dotychczasowego procesu adaptacji, podejmuje decyzję o ewentualnej korekcie indywidualnego planu wsparcia, w celu lepszego przystosowania się mieszkańca do nowych warunków życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Zofia Skora
Udostępnił:
Józefowska-Jurga Maria
(2005-03-22 11:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Łazowski Barłomiej
(2022-08-22 09:05:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki